ابزاردقیق (سنسورها)


در بخش ابزار دقیق متخصصان این بخش  در امر مشاوره و تامین همراه و یاری بخش صنایع می‌باشند.

دپارتمان ابزار دقیق

ابزار دقیق

ابزار دقیق

 

انواع سنسورها

درایوها

کنترل کننده های فرکانس و ولتاژ

ابزار دقیق آتروپات صنعت کیمیا
ابزار دقیق آتروپات صنعت کیمیا
ابزار دقیق آتروپات صنعت کیمیا
ابزار دقیق آتروپات صنعت کیمیا
ابزار دقیق آتروپات صنعت کیمیا
ابزار دقیق
ابزار دقیق