کلینرها


در بخش افزودنی های شیمیایی متخصصان این بخش  در امر مشاوره و تامین همراه و یاری بخش صنایع می‌باشند.

دپارتمان کلینرها

clenaer varanalmas.com

افزودنی های شیمیایی

حلال های صنعتی و خانگی:

انواع حلالها و شوینده های صنعتی و خانگی با قابلیت های ویژه جهت مصرف در تعامل با محیط زیست، جهت زدودن آلودگی های چربی ) گریس و روغن های رسوب کرده( و دوده های کربنی از سطوح مختلف ) سیمان، فلزات ، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات حمل و نقل(

  • انواع موادشیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

انواع مواد شیمیایی صنعتی )داخلی و خارجی( مورد مصرف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مانند: انواع اسیدهای صنعتی و آزمایشگاهی، انواع الکل)دی اتیلن گلایکول و منو اتیلن گلایکول(،استن ،تری فسفات، پلی الکترولیت های آنیونی وکاتیونی، کربنات کلسیم، بی کربنات سدیم، رزین های آنیونی وکاتیونی،تری سدیم فسفات، دی سدیم فسفات ، پلی سدیم فسفات، سولفات مس،سولفات سدیم،نیترات پتاسیم،نیترات سدیم،انواع شناساگرهای آزمایشگاهی،ادتیوهای سیمان حفاری و…

  • مواد شیمیایی صنعت تصفیه و گند زدایی آبها و پساب های صنعتی:

با توجه به حضور ویژه آب در صنعت فولاد به عنوان عامل خنک کننده در مراحل مختلف در انواع پردازش فولاد )نورد میله گرد ،نورد لوله و…( و نیز تغییر کیفیت آب های جاری منطقه اهمیت تصفیه وبهینه سازی کیفیت آب افزایش مییابد،دراین مجال به معرفی برخی محصولات ارائه شده میپردازیم:

  • ضدرسوب شامل آنتی اسکالانتها )جلوگیری کننده از رسوبات در ممبران ها(
  • کلرو فریک ) نمک آهن و کلر ( منعقد کننده جهت حذف مواد معلق و کلوئیدی
  • PAC) پلی آلومینیوم کلراید منعقد کننده جهت حذف مواد معلق و کلوئیدی(
  • هیپو کلرید کلسیم) کلر پودری ( جهت ضد عفونی کردن آب
  • M جلوگیری کننده از رسوب و خوردگی در دیگهای بخار )به منظور جلوگیری از رسوب املاح کلسیم، منیزیم، ایجاد لایۀ مقاوم در برابر خوردگی و حذف اکسیژن محلول در آب(
آتروپات صنعت کیمیا-مواد شیمیایی
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا
آتروپات صنعت کیمیا